Återvinning av plast

Uppfattningen om plast i samband med miljö och återvinning är ganska delad idag, men tack vare utveckling, ökad medvetenhet och en gemensam insats ser framtiden ljus ut.

Plastprodukter är idag väldigt närvarande i vår vardag. Det är ett flitigt använt material i många branscher, bland annat inom fordonsindustrin, elektronik och byggnadskonstruktion. Det används även för förpackning av mat och dryck, som kan räknas till en av de största sektorerna. Därför blir det också från den som det följaktligen återvinns störst mängd plastavfall.

När plasten övergår från produkt till avfall blir uppfattningen om den som uppfinning väldigt kantstött. Avfall, dåligt skötta insamlingsstationer, så kallad landfill, och flytande plast i våra vattendrag och hav är bilder som omger oss via media. Frågan är dock om det egentligen är plastens fel, såsom enskild uppfinning, eller om det är oss människor det beror på? Om den enskilda människan hade tagit ett större ansvar och slutat slänga plast utanför anvisad plats, så hade möjligheterna till att samla in den ökat och plasten hade kunnat återanvändas i alternativa produkter i mycket större utsträckning.

Är det egentligen plastens fel, såsom enskild uppfinning, eller är det oss människor det beror på?

Nästan alla typer av plaster kan nämligen användas för återvinning, men i vilken utsträckning som de återvinns beror på tekniska, ekonomiska och logistiska faktorer. Väl insamlad, tvättad och egenskapsmässigt sorterad i olika plastkvaliteter har de nya möjligheter att ingå som ingredienser i nya plastdetaljer som skall produceras. Av de flera 10-tals miljoner ton plastavfall som idag noteras nyttjas cirka en tredjedel till återvinning. Drygt en tredjedel förbränns till energi och resterande knappa tredjedel ligger tyvärr kvar på marken och i haven.

Utvecklingen för återvinning av plast

Tekniken för att samla in plastavfall, sortera det och använda det till återvinning har funnits ett bra tag och är under ständig utveckling. Den tekniska utvecklingen är av högsta prioritet för att i större grad kunna återanvända plastavfall i nya produkter. Här pågår ett allt större engagemang från både politiker och industrin för att bana väg för denna utveckling. Plast i form av avfall och uttjänta produkter är av både miljömässiga och ekonomiska skäl en värdefull resurs.

Drivkrafterna för att företag skall använda återvunnen plast i sina produkter skiljer sig dock en del åt. Den största pådrivande faktorn är fortfarande en önskan om prisreducering och fler lagkrav. Det finns också företag som tänker på miljön och är drivande för sin egen gröna profilering. Produkter marknadsförs öppet som miljövänliga och en medveten kundkrets kräver det allt mer inom vissa segment, till exempel emballage- och möbelindustrin.

Rondo Plast har tidigt insett dessa skäl och har byggt upp ett brett kunnande och en bred produktflora som, oavsett drivkraft, möjliggör för industrin att anamma återvunnen plast i sina detaljer.

Besök Rondo Plasts hemsida här  →